Page 134 - B-ALL 26 fr
P. 134

Alberto Giacometti
Tête crâne
Plâtre 1934 -18,3 x 19,9 x 22,1 cm Fondation Giacometti, Paris
© Succession Alberto Giacometti (Fondation Alberto et Annette Giacometti, Paris + ADAGP, Paris) 2018


   132   133   134   135   136